[["1","Andaman and Nicobar"],["10","Haryana"],["11","Himachal Pradesh"],["12","Kashmir"],["13","Kerala"],["14","Laccadives"],["16","Maharashtra"],["17","Manipur"],["18","Meghalaya"],["19","Karnataka"],["2","Andhra Pradesh"],["20","Nagaland"],["21","Odisha"],["22","Pondicherry"],["23","Punjab"],["24","Rajasthan"],["25","Tamil Nadu"],["26","Tripura"],["28","West Bengal"],["29","Sikkim"],["3","Assam"],["30","Arunachal Pradesh"],["31","Mizoram"],["32","Daman and Diu"],["33","Goa"],["34","Bihar"],["35","Madhya Pradesh"],["36","Uttar Pradesh"],["37","Chhattisgarh"],["38","Jharkhand"],["39","Uttarakhand"],["40","Telangana"],["5","Chandigarh"],["6","Dadra and Nagar Haveli"],["7","NCT"],["9","Gujarat"],["DEL","Delhi"],["JAM","Jammu & Kashmir"],["LAK","Lakshadweep"],["ORI","Orissa"],["UAR","Uttaranchal"]]